مفهوم القراة موضوع غاية الأهميةWorkshop at YIAL "quick Reading"

part One: They say something about "reading"


المصدر: YIAL FORUMS


lti,l hgrvhm >> l,q,u td yhdm hgHildm l,q,u hgHildm hgrvhm yhdm